Mottagning | 0223-170 80 | Fysioterapeut | 0223-170 84

Må bra på jobbet

-Välmående personal ger ett välmående företag

Vi hjälper er att se över er organisation, personalens hälsa, arbetsförmåga och utveckling

Människans arbetsförmåga varierar naturligt genom arbetslivet. Ett bra verktyg för att minska och förebygga sjukfrånvaro är arbetsanpassning. Tillsammans med klienten arbetar vi fram en rad olika behandlingsmetoder.  Med en balans mellan kropp och knopp når vi tillsammans era mål för ett friskare företag.

Alla arbetsmiljöförhållanden

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att främja hälsa, undvika ohälsa och olyckor på arbetsplatsen. ​​​​​​​Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan ni upptäcka risker innan något hänt. Med hjälp av systematiken kan ni upptäcka det som är viktigt för medarbetarnas hälsa och det blir tydligt vilka åtgärder som hjälper.

Systematiskt arbetsmiljöarbete sker i fyra steg:
 • Undersök arbetsmiljön
 • Bedöm riskerna
 • Vidta åtgärder
 • Kontrollera att åtgärderna haft önskad verkan
Syftet är att vidta förebyggande åtgärder, så att ingen blir sjuk, skadas eller dör av jobbet.

Skiftarbete och hälsa

Skiftarbete och arbete på udda tider strider mot kroppens naturliga dygnsrytm. Kroppen är inställd på sömn och fasta vissa delar av dygnet, och att vara aktiv då kan leda till ohälsa. Risken ökar för sömnproblem, övervikt, hjärt- och kärlsjukdom, mag- och tarmproblem, diabetes, förhöjda blodfetter med mera.
Eftersom skiftarbete kan ha en negativ inverkan på hälsan är det viktigt att ta hand om kroppen.
De som klarar skiftarbete bäst:
 • äter på regelbundna tider
 • är normalviktiga
 • är fysiskt aktiva
 • röker inte
 • har ostörd sömn dagtid
 • är kvällsmänniskor
 • är yngre än 45 år
 • har god förmåga att återhämta sig från stress.
Källa:Prevent
 
Klicka här och läs mer om Skiftarbete och Hälsa.

Samtal och rådgivning

Behandling av psykisk ohälsa som påverkar arbetsförmågan. Det kan vara exempelvis stress, sömnproblem och ångestproblematik. FagerstaHälsan erbjuder KBT terapi med evidensbaserade metoder för att skapa förutsättningar till förändring. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsbegrepp för en mängd olika sorters bevisat effektiva behandlingsmetoder, där klienten själv är aktiv i processen. Du får lära dig hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop och påverkar ditt mående. I behandlingen får du även hjälp att titta på din nuvarande situation och förstå vad du behöver göra för att komma vidare i livet.
 • Krav/Resurser (Hög arbetsbelastning)
 • Livskriser
 • Nedstämdhet
 • Oro/ångest
 • Stressproblematik
 • Konflikter (Konflikter på arbetet)​​​​​​​

Missbruk

Nykter och drogfri arbetsmiljö är något alla företag strävar efter. Det kan vara svårt att upptäcka missbruk. Varningssignaler kan t ex vara koncentrationsproblem, humörsvängningar eller upprepad korttidsfrånvaro. Ett sent påkommet missbruk kan vara väldigt kostsamt för företaget. Det blir hög sjukfrånvaro och produktionsbortfall.

Ergonomi

En stor del i en god arbetsmiljö omfattar också en god ergonomi. När man belastar kroppen sker det ofta monotont och väldigt ensidigt. Vi människor behöver en blandning av rörelse, återhämtning och belastning. Ergonomi innebär anpassning i arbetet för att förebygga risker för olycksfall och ohälsa.

Klicka här och läs mer om ergonomi

Distansarbete

För att få till en hälsosam arbetssituation i hemmet krävs ett gott samarbete och en regelbunden dialog mellan chef och medarbetare. Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön även vid arbete hemifrån, det säger arbetsmiljölagen. Samtidigt som det formella ansvaret för arbetsmiljön är oförändrat säger arbetsmiljölagen att chef och medarbetare ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö, det samarbetet blir extra viktigt när du arbetar hemma eftersom din arbetsgivares möjlighet att se, hantera och åtgärda arbetsmiljöproblem kan vara begränsat. Som arbetstagare deltar du i arbetsmiljöarbetet genom att uppmärksamma risker i arbetsmiljön och rapportera dem till din arbetsgivare. Med andra ord – om du som arbetstagare upplever att något inte fungerar som det ska måste du meddela det till din chef eller ditt skyddsombud.
Källa: Arbetsmiljöverket

Medicinska kontroller

Enligt arbetsmiljöverkets regler är arbetsgivare skyldiga att regelbundet anordna hälsokontroller. Speciellt om personalen utsätts för faktorer på arbetet som i det långa loppet kan leda till ohälsa.  Att göra regelbundna kontroller är en del i ett systematiskt arbetsmiljö-arbete. ​​​​​​​

Vaccinationer

Hos oss kan du som är ansluten till FagerstaHälsan få hjälp med vaccinationer både i tjänsten och för privata behov.

Psykisk ohälsa

Det finns många olika orsaker till psykisk ohälsa. Alla människor är olika känsliga för påfrestningar under livet. En påfrestning kan vara stress, oro, ångest och sorg. Alla människor kan må psykiskt dåligt och det kan variera under livets gång, det kan vara bra sådär och dåligt. Då är det bra att ta hjälp av någon. Det är inget konstigt att be om hjälp, tvärtom. Det kan hjälpa en att förstå vad som sker i kroppen och hjälpa en att förstå sig själv bättre.

Källa: 1177

Krissituationer

Om någon hamnar i kris finns våra professionella medarbetare här för er.  Ett snabbt omhändertagande i en akut kris kan ha stor betydelse för att mildra reaktionerna och förebygga ohälsa när krisen lagt sig. 

Alkohol och droger

Vi erbjuder hjälp vid både misstanke om ett riskbruk eller behandling vid ett beroende. Vi utför förebyggande tester och använder oss av flera olika verktyg för att säkerhetsställa en nykter och säker arbetsplats. Med korta och snabba insatser hjälper vi personalen tillbaka!
​​​​​​​
Här kan du testa dina alkoholvanor  >> Alkoholprofilen

Arbetsmiljömätningar

Har ni koll på om arbetsplatsen håller sig till lagliga nivåer och gränsvärden som gäller? För t ex buller, vibrationer, damm, elektromagnetisk strålning eller kemiska risker. Vi mäter både synliga och dolda risker i arbetsmiljön. Det hjälper företaget att ge svar på vad man kan förbättra för att undvika ohälsa i ett senare skede. 

Utbildning

Vi erbjuder kundanpassade utbildningar/kurser inom
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Skiftarbete och hälsa
 • Psykosocial arbetsmiljö
 • Stress och Stresshantering
 • Basal kroppskännedom
 • Ergonomiutbildning
 • Mindfulness, MBSR (mindfulnessbaserad stressreducering)
 • Utmattningsproblematik
 • Oro och ångesthantering
 • Konflikthantering
 • HLR
 • fagerstahalsan-chefsstod
 • fagerstahalsan-rorelse-i-livet
 • fagerstahalsan-gym
 • fagerstahalsan-balans-i-livet12
 • hur-mycket-kan-man-dricka
 • fagerstahalsan-moskitoguard

...Visste du att

Företag som har den lägsta sjukfrånvaron är de som satsar på hälsa som en framgångsstrategi.